SoCalGas - Mga Alternatibong Singil ng California para sa Kuryente (California Alternate Rates for Energy o CARE)
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Mga Alternatibong Singil ng California para sa Kuryente (California Alternate Rates for Energy o CARE)

Ano ang programa na Mga Alternatibong Singil ng California para sa Kuryente (California Alternate Rates for Energy o CARE)?

Ang mga karapat-dapat na customer ng SoCalGas ay maaaring makatanggap ng 20 porsiyentong diskuwento sa kanilang buwanang bayarin sa gas sa kanilang pangunahing tinitirahan sa pamamagitan ng aming programa na California Alternate Rates for Energy (CARE). Ang mga bagong customer, na maaaprubahan sa loob ng 90 araw ng pagsisimula ng bagong serbisyo ng gas, ay maaari ring makatanggap ng isang $15 na diskuwento sa kanilang Singil sa Pagtatatag ng Serbisyo (Service Establishment Charge). Matatanggap ninyo ang inyong diskuwento sa sandaling maaprubahan ng Southern California Gas Company (SoCalGas) ang inyong nakumpletong aplikasyon.

Mayroong dalawang paraan para maging kwalipikado

 1. Kung kayo o isa pang tao sa inyong sambahayan ay tumatanggap ng mga benepisyo mula sa alinman sa mga programang ito:

  Medi-Cal o Medicaid
  Medi-Cal para sa mga Pamilya A & B
  Mga Kababaihan, Sanggol at Bata (Women, Infants and Children o WIC)
  CalWORKs (TANF) o Tribal (Panlipi) TANF
  Pagiging Kwalipikado ng Bata Batay sa Kita at Edad (Head Start Income Eligible) - Panlipi Lamang
  Pangkalatahang Tulong sa Kawanihan ng Mga Ugnayan ng Indian (Bureau of Indian Affairs General Assistance)
  CalFresh (Food Stamps)
  Pambansang Programa sa Libreng Tanghalian sa Paaralan o National School Lunch Program (NSLP)
  Programang Pantulong sa Kuryente sa Tahanan para sa May Mababang Kita (Low Income Home Energy Assistance Program o LIHEAP)
  Tulong na Salapi ng Pamahalaan para sa Mababa ang Kita (Supplemental Security Income o SSI)

  O

 2. Ang kabuuang kita para sa lahat ng tao sa inyong sambahayan ay natutugunan ang mga sumusunod na alituntunin sa kita:

  Bilang ng mga tao
  sa sambahayan
   
  Kabuuang taunang kita ng sambahayan* na hindi hihigit sa 
  1-2 $31,860
  3 $40,180
  4 $48,500
  5 $56,820
  6 $65,140
  7 $73,460
  8 $81,780
  Para sa bawat karagdagang tao sa inyong sambahayan magdagdag ng $8,320.
  * Kabilang ang kasalukuyang kita ng sambahayan mula sa lahat ng pinagkukunan bago ang mga pagbabawas.

  Itong mga alituntunin sa kita ay may bisa mula Hunyo 1, 2015 hanggang Mayo 31, 2016.

  Ang kabuuang kita ng sambahayan ay ang lahat ng kita, mula sa lahat ng miyembro ng sambahayan, saanman nagmula ang pinagkukunan, kabilang ang nguni't hindi limitado sa: mga sahod, suweldo, interes, dibidendo, mga kabayaran para sa suporta sa asawa at anak; mga kabayaran para sa pampublikong tulong, Social Security at mga pensyon, kita sa pagpapaupa, kita mula sa pagtatrabaho nang sarili (self-employment), at lahat ng di-salaping kita na may kaugnayan sa trabaho.

Kamakailan lamang walang trabaho?

Kung kayo ay kamakailan lamang nawalan ng trabaho, kakalkulahin ang kita ng inyong sambahayan mula sa petsa na wala kayong trabaho. Ang lahat ng ibang probisyon sa pagtukoy ng kita, na inilarawan sa itaas, ay ilalapat pa rin.

Mga kondisyon para sa paglahok

 • Ang bayarin sa gas ay dapat nakapangalan sa inyo at ang nakalahad na tirahan ay ang siya ninyong pangunahing tirahan.
 • Hindi ka dapat angkinin bilang isang umaasa sa income tax return ng ibang tao maliban sa inyong asawa.
 • Kailangan ninyong patotohanan muli ang inyong pagiging kwalipikado sa CARE kapag ito'y hiniling.
 • Kailangan ninyong abisuhan ang SoCalGas sa loob ng 30 araw kung hindi na kayo kwalipikado.
 • Maaaring hilingin na patunayan ninyo ang inyong pagiging karapat-dapat sa CARE.

Paano mag-apply para sa CARE

Makakapagpatala kayo at makakapag-renew nang online o i-print at i-email sa amin ang inyong aplikasyon:

Para sa mga katanungan, mangyaring tawagan ang:

Ingles 1-877-238-0092

Espanyol 1-800-342-4545

國語 1-800-427-1429

粵語 1-800-427-1420

한국어 1-800-427-0471

Tiếng Việt 1-800-427-0478

Para sa ibang wika 1-888-427-1345

Para sa may kapansanan sa pandinig (TDD)
1-800-252-0259