SoCalGas - Programang Pantulong para sa Pagtitipid ng Kuryente (Energy Savings Assistance Program)
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Programang Pantulong para sa Pagtitipid ng Kuryente (Energy Savings Assistance Program)

Ang Southern California Gas Company (SoCalGas) ay nag-aalok ng walang-bayad na pagpapabuti ng tahanan at pag-aayos ng pugon o mga serbisyo sa pagpapalit na nakatitipid ng kuryente para sa mga kwalipikadong nangungupahan at may-ari ng tahanan na limitado ang kita.

Kabilang sa mga magagamit na serbisyo sa pagtitipid ng kuryente ang:
Insulasyon sa attic Insulasyon sa tubo
Strip na inilalagay sa pintuan para sa matinding temperatura (Door weather-stripping) Mga pahanginan (aerator) para sa gripo
Pagseselyado sa mga butas Mga maliliit na pag-aayos sa panlabas na pintuan at/o mga bintana
Mga shower head at pahanginan (aerator) para sa gripo na may mahinang tulo ng tubig Edukasyon sa Kuryente
Mga blanket ng water heater Pag-aayos o pagpapalit ng pugon at water heater (inuokupahan lamang ng may-ari)
Mga takip ng evaporative cooler at ng A/C Mga tagalaba ng damit na matipid sa kuryente at iba pa.

Mayroong dalawang paraan para kayo ay maging kwalipikado

 1. Kung kayo o ang isa pang tao sa inyong sambahayan ay tumatanggap ng mga benepisyo mula sa alinman sa mga programang ito:

  Medi-Cal o Medicaid
  Medi-Cal para sa mga Pamilya A & B
  Mga Kababaihan, Sanggol, at Bata (Women, Infants, & amp; Children o WIC)
  CalWORKs (TANF) o Tribal (Panlipi) TANF
  Pagiging Kwalipikado ng Bata Batay sa Kita at Edad (Head Start Income Eligible) - Panlipi Lamang
  Pangkalatahang Tulong sa Kawanihan ng Mga Ugnayan ng Indian (Bureau of Indian Affairs General Assistance)
  CalFresh (Food Stamps)
  Pambansang Programa sa Libreng Tanghalian sa Paaralan o National School Lunch Program (NSLP)
  Programang Pantulong sa Kuryente sa Tahanan para sa May Mababang Kita (Income Home Energy Assistance Program o LIHEAP)
  Tulong na Salapi ng Pamahalaan para sa Mababa ang Kita (Supplemental Security Income o SSI)

  OR

 2. Ang kabuuang kita para sa lahat ng tao sa inyong sambahayan ay natutugunan ang mga sumusunod na alituntunin sa kita:

  Bilang ng mga tao
  sa sambahayan
   
  Kabuuang taunang kita ng sambahayan* na hindi hihigit sa 
  1-2 $31,860
  3 $40,180
  4 $48,500
  5 $56,820
  6 $65,140
  7 $73,460
  8 $81,780
  Para sa bawat karagdagang tao sa inyong sambahayan magdagdag ng $8,320.
  * Kabilang ang kasalukuyang kita ng sambahayan mula sa lahat ng pinagkukunan bago ang mga pagbabawas.

  Ang mga alituntunin sa kita na ito ay may bisa sa Hunyo 1, 2015 hanggang Mayo 31, 2016.

  Ang kabuuang kita ng sambahayan ay ang lahat ng kita, mula sa lahat ng miyembro ng sambahayan, saanman nagmula ang pinagkukunan, kabilang ang nguni't hindi limitado sa: mga sahod, suweldo, interest, dibidendo, mga kabayaran para sa suporta sa asawa at anak; mga kabayaran para sa pampublikong tulong, Social Security at mga pensyon, kita sa pagpapaupa, kita mula sa pagtatrabaho nang sarili (self-employment), at lahat ng di-salaping kita na may kaugnayan sa trabaho.

Kamakailan lamang walang trabaho?

Kung kayo ay kamakailan lamang nawalan ng trabaho, kakalkulahin ang kita ng inyong sambahayan mula sa petsa na wala kayong trabaho. Ang lahat ng ibang probisyon sa pagtukoy ng kita, na inilarawan sa itaas, ay ilalapat pa rin.

Ano ang dapat asahan kapag kayo'y lumahok sa Programang Pantulong para sa Pagtitipid ng Kuryente (Energy Savings Assistance Program)

 • Kayo'y isasangguni sa isang kontratista ng Energy Savings Assistance Program sa inyong lugar.
 • Ang kontratista ng Energy Savings Assistance Program ay mag-iiskedyul ng isang appointment sa inyo para sa isang pagbisita sa tahanan.
 • Sa panahon ng pagbisita sa tahanan, tutulungan kayo ng kontratista na malaman kung kayo'y karapat-dapat para sa programa at kung oo, tutulungan kayo sa pagkumpleto ng lahat ng kinakailangang papeles.
 • Kung matutugunan ng inyong tahanan ang mga kinakailangan para sa pagiging karapat-dapat, ang kontratista ng Energy Savings Assistance Program ay mag-iiskedyul ng isang petsa para sa pagkakabit ng mga pagpapabuti sa tahanan.
 • Pagkatapos ng pagkakabit, maaaring makipag-ugnayan sa inyo ang isang kontratista para sa pag-iinspeksiyon para mag-iskedyul ng isang kasunod na pagbisita para tiyakin na ang lahat ng pagpapabuti ay naikabit nang tama.  

Binago noong 6/2015

Tingnan kung maaari kayong mag-apply:

O tumawag sa 1-800-331-7593

Para sa Mga Kontratista

Interesado ba kayong maging isang kontratista ng Energy Savings Assistance Program? Kumpletuhin lamang ang aming maikling online na form.

ESAP Logo