SoCalGas - Pondo para sa Tulong sa Gas (Gas Assistance Fund)
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Pondo para sa Tulong sa Gas (Gas Assistance Fund)

Kailangan ba ninyo ng tulong sa pagbabayad ng inyong bayarin sa gas?

Sa panahon ng mga buwan ng taglamig, ang mga kwalipikadong customer na nahihirapang magbayad ng kanilang bayarin sa gas ay maaaring makakuha ng tulong sa pamamagitan ng Pondo para sa Tulong sa Gas (Gas Assistance Fund o GAF).

Ang nakatutulong na programang ito ay maaaring magbigay sa inyo--o sa taong kakilala ninyo--ng isang beses na tulong para sa halaga ng bayarin sa gas, na hindi lalampas sa $100.1

Ang programa, na may bisa sa pagitan ng Pebrero at Mayo 2013, ay isang magkasamang pagsisikap ng Southern California Gas Company (SoCalGas) at United Way of Greater Los Angeles na nakikipagtulungan sa humigit-kumulang 80 hanggang 100 hindi kumikitang boluntaryong organisasyong nakabase sa komunidad.

Kwalipikado ba kayo para sa tulong ng GAF?

Para maging kwalipikado para sa GAF, dapat ninyong matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan:

  • Ang bayarin sa gas ay nakapangalan dapat sa aplikanteng humihingi ng tulong.
  • Ang address na nasa bayarin ay ang pangunahing tirahan dapat ng aplikante.
  • Hindi dapat mag-apply ang aplikante nang higit sa pinakamataas na allowance ng GAF para sa kasalukuyang taon ng programa.
  • Dapat matugunan ng aplikante ang mga alituntunin sa kita na nakalista sa ibaba:

Bilang ng mga tao
sa sambahayan
 
Kabuuang taunang kita ng sambahayan* na hindi hihigit sa 
1-2 $31,860
3 $40,180
4 $48,500
5 $56,820
6 $65,140
7 $73,460
8 $81,780
Para sa bawat karagdagang tao sa inyong sambahayan magdagdag ng $8,320.
* Kabilang ang kasalukuyang kita ng sambahayan mula sa lahat ng pinagkukunan bago ang mga pagbabawas.

Itong mga alituntunin sa kita ay may bisa mula Hunyo 1, 2015 hanggang Mayo 31, 2016.

Mag-apply para sa isang beses na tulong ng GAF

Para mag-apply upang makatanggap ng tulong ng GAF, mangyaring makipag-ugnayan sa hindi kumikitang katuwang na organisasyon sa inyong lugar. Ang mga katuwang na organisasyon ay nakalista sa Listahan ng United Way para sa Ahensiya ng GAF.*

Tulungan ang isang kaibigan o kapitbahay na manatiling mainit ngayong taglamig sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon sa GAF

Mula noong 1983, ang Gas Assistance Fund ay gumamit ng mga mabubuting donasyon para tulungan ang higit sa 186,000 mahihirap na residente ng Katimugang California na mabayaran ang kanilang mga bayarin sa natural na gas sa taglamig. Mahigit sa $14.5 milyon ang ibinigay sa pamamagitan ng programa.

Magbigay ng donasyon ngayon -- at gumawa ng kaibahan!

Maaaring tumulong ang sinuman sa mahalagang layuning ito, kaya mangyaring pag-isipang magbigay ng donasyon nang online na maaaring ibawas sa buwis sa pamamagitan ng website ng United Way* o sa pamamagitan ng koreo.


1 Ang programang ito ay ginawang posible ng mga mabubuting donasyon mula sa aming mga empleyado, kasosyo at mga nagbabayad ng palingkurang-bayan. Ang mga donasyon ng kasosyo sa Gas Assistance Fund (GAF) ay hindi nakakaapekto sa mga singil sa gas. Sa panahon ng huling cycle ng programa, namahagi ang GAF ng $1,265,507 sa 14,857 sambahayan; na nagbigay ng pamantayang tulong sa bayarin sa gas na $85.00. Salamat sa lahat ng nagbigay at ginawang matagumpay ang mahalagang programang ito!
2 Ang mga pondo ay makukuha sa basehan kung sino ang unang darating hanggang ito ay maubos.
3 Kabilang ang kasalukuyang kita ng sambahayan mula sa lahat ng pinagkukunan bago ang mga pagbabawas. Ang mga limitasyon sa kita na ito ay may bisa sa Hunyo 1, 2015 hanggang Mayo 31, 2016.
* Sa pamamagitan ng pag-click sa link, aalis kayo sa socalgas.com at direktang ililipat sa website ng isang ikatlong partido na provider na hindi bahagi ng Southern California Gas Company. Ang mga Tuntunin at Kondisyon at Patakaran sa Pagkapribado sa website na iyon ay ilalapat.

Mga Donasyon

Maaari kayong magbigay ng donasyon nang online na ibabawas sa buwis o sa pamamagitan ng koreo:

Koreo:
United Way Gas Assistance Fund
File 56826
Los Angeles, CA 90074-6826

Para sa mga katanungan, mangyaring tawagan ang:

Para sa karagdagang impormasyon sa programang ito, mangyaring tawagan ang:

Ingles 1-877-238-0092

Espanyol 1-800-342-4545

國語 1-800-427-1429

粵語 1-800-427-1420

한국어 1-800-427-0471

Tiếng Việt 1-800-427-0478

Para sa ibang wika 1-888-427-1345

Para sa may kapansanan sa pandinig (TDD)
1-800-252-0259