SoCalGas - Pinakamababang Allowance para sa may Kondisyong Medikal (Medical Baseline Allowance)
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Pinakamababang Allowance para sa may Kondisyong Medikal (Medical Baseline Allowance)

Pinapahalagahan ng SoCalGas ang inyong kalusugan

Alam ng Southern California Gas Company (SoCalGas) na hindi lahat ng customer ay magkapareho. Ang ilang sambahayan ay maaaring may mga miyembro ng pamilya na may mga problema sa kalusugan na kinakailangang gamitin ang heater nang mas madalas sa malamig na panahon.

Kung kayo o isang miyembro ng inyong sambahayan ay mayroong malubhang kondisyon ng kalusugan, ang Pinakamababang Allowance para sa may Kondisyong Medikal (Medical Baseline Allowance) ay maaaring makapagbigay ng karagdagang allowance ng gas sa mas mababang singil.  

Manatiling mainit. Manatiling malusog.

Ang Medical Baseline Allowance ay narito para tumulong. Maaaring maging kwalipikado ang isang sambahayan kung ang isang miyembro ay:

 • mayroong isang karamdamang nakakamatay o nakompromisong sistema ng resistensiya
 • may malubhang kapansanan
 • nangangailangan ng karagdagang init sa taglamig dahil sa isang malubhang kondisyon sa kalusugan o para iwasan ang paglala ng kondisyong medikal ng isang tao

Mga impormasyon sa Medical Baseline Allowance

 • Ang Medical Baseline Allowance ay nagbibigay ng gas sa pinakamababang singil.
 • Ang pagiging karapat-dapat ay HINDI nakabatay sa kita.
 • Kabilang sa mga kwalipikadong kondisyon ang mga karamdamang medikal kung saan ang karagdagang pampainit ay medikal na kinakailangan.
 • Maaari ninyong maging pag-aari o upahan ang inyong pabahay.
 • Ang serbisyo ng gas ay hindi kinakailangang nasa pangalan ng pasyente na nasa Medical Baseline.
 • Ang isang sambahayan ay maaaring magkaroon ng Medical Baseline Allowance kasabay ng iba pang programang pantulong.
 • Kabilang sa allowance ang pagpapainit sa lugar nguni't HINDI sa mga spa o pool para sa terapewtika.
 • Kabilang sa mga sakop na kondisyon ang (nguni't hindi limitado sa): Paraplegia (pagkaparalisa ng mga binti at ibabang katawan), Quadriplegia (pagkaparalisa ng mga binti at braso), Hemiplegia (pagkaparalisa ng isang bahagi ng katawan), Multiple Sclerosis (isang sakit na inaatake ang utak, spinal cord at ang Central Nervous System), Scleroderma (isang sakit sa balat), nakompromisong sistema ng resistensiya at karamdamang nakakamatay.
 • Kailangan ng sertipikasyon ng doktor.

Mag-apply ngayon!

Madali ang pag-apply para sa Medical Baseline Allowance. Gamitin ang mga link na nasa ibaba para mag-download ng aplikasyon at mga tagubilin.

» Aplikasyon para sa Pinakamababang Allowance (Baseline) para sa may Kondisyong Medikal

Higit pang impormasyon

Ang Medical Baseline Allowance ay nagbibigay ng karagdagang pang-araw-araw na allowance na .822 therms sa pinakamababang singil (baseline rate) para sa mga taong may mga tiyak na kondisyong medikal.  Ito ay humigit-kumulang 25 dagdag na therms kada buwan sa pinakamababang singil.

Maaari kayong maging karapat-dapat para sa Medical Baseline Allowance kahit na sinisingil kayo ng may-ari ng inyong bahay para sa inyong natural na gas. Ipapakita ng may-ari ng inyong bahay ang allowance sa pahayag ng inyong bayarin.

Stethoscope

Para sa mga katanungan, mangyaring tawagan ang:

Ingles 1-877-238-0092

Espanyol 1-800-342-4545

國語 1-800-427-1429

粵語 1-800-427-1420

한국어 1-800-427-0471

Tiếng Việt 1-800-427-0478

Para sa ibang wika 1-888-427-1345

Para sa may kapansanan sa pandinig (TDD)
1-800-252-0259