SoCalGas - Chương Trình Biểu Giá Năng Lượng Thay Thế California (California Alternate Rates for Energy, hay CARE)
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Chương Trình Biểu Giá Năng Lượng Thay Thế California (California Alternate Rates for Energy, hay CARE)

Chương Trình Biểu Giá Năng Lượng Thay Thế California (CARE) là chương trình gì?

Những khách hàng hợp lệ của SoCalGas sẽ được chiết khấu 20% trị giá hóa đơn gas hàng tháng cho nơi cư trú chính của mình thông qua Chương Trình Biểu giá Giá Năng Lượng Thay Thế California (CARE). Những khách hàng mới, nếu được chấp thuận trong vòng 90 ngày kể từ khi bắt đầu sử dụng dịch vụ gas mới, cũng có thể được chiết khấu $15 trên Chi Phí Thiết Lập Dịch Vụ (Service Establishment Charge). Quý vị sẽ nhận được khoản chiết khấu của mình khi mẫu đơn đã hoàn tất của quý vị được Southern California Gas Company (SoCalGas) chấp thuận.

Có hai cách để đủ điều kiện tham gia chương trình

 1. Nếu quý vị hay một người khác trong gia đình quý vị nhận trợ cấp từ bất kỳ chương trình nào sau đây:

  Medi-Cal / Medicaid
  Medi-Cal cho Gia Ðình loại A & B
  Chương Trình Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC)
  CalWORKs (TANF) hoặc TANF Bản Địa
  Chương trình Head Start Cho Người Có Thu Nhập Hợp Lệ - Chỉ Dành Cho Người Bản Địa
  Chương trình của Cục Hỗ Trợ Chung Các Vấn Đề Của Người Ấn Bản Địa
  CalFresh (Cấp Phiếu Thực Phẩm)
  Chương Trình Toàn Quốc Miễn Phí Ăn Trưa tại Trường (NSLP)
  Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Cho Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp (LIHEAP)
  Thu Nhập từ Trợ Cấp An Sinh (SSI)

  HOẶC

 2. Tổng thu nhập của tất cả thành viên trong gia đình quý vị hội đủ điều kiện theo các hướng dẫn về thu nhập sau đây:

  Số thành viên
  trong gia đình
   
  Tổng thu nhập hàng năm của gia đình* không vượt quá 
  1-2 $31,860
  3 $40,180
  4 $48,500
  5 $56,820
  6 $65,140
  7 $73,460
  8 $81,780
  Đối với mỗi thành viên thêm vào hộ gia đình quý vị, hãy thêm vào $8,320.
  * Tính luôn tất cả các nguồn thu nhập hiện tại trước khi khấu trừ của gia đình.

  Các hướng dẫn về thu nhập này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Sáu, 2015 đến ngày 31 tháng Năm, 2016.

  Tổng thu nhập của hộ gia đình là tất cả nguồn thu nhập, của mọi thành viên trong gia đình, từ bất cứ nguồn thu nào, bao gồm nhưng không hạn chế trong số nguồn thu nhập sau đây: thù lao, lương, tiền lãi, cổ tức, tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu và con cái; các khoản trợ cấp công cộn, Tiền An Sinh Xã Hội và Lương hưu, thu nhập từ việc cho thuê, thu nhập từ việc hành nghề độc lập, và tất cả thu nhập không ở dạng tiền mặt liên quan đến việc làm.

Gần đây quý vị có bị thất nghiệp?

Nếu gần đây quý vị bị thất nghiệp, thu nhập gia đình của quý vị sẽ được tính từ ngày quý vị mất việc làm. Tất cả các điều khoản giúp xác định mức thu nhập, như đã được mô tả ở trên, vẫn sẽ được áp dụng.

Điều kiện để tham gia

 • Quý vị phải là người đứng tên trong hóa đơn gas và địa chỉ phải là địa chỉ chính của quý vị.
 • Quý vị không được là người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế thu nhập của người khác ngoại trừ người phối ngẫu của mình.
 • Quý vị phải tái xác nhận sự hội đủ điều kiện của mình theo chương trình CARE khi được yêu cầu.
 • Quý vị phải thông báo cho SoCalGas trong vòng 30 ngày nếu không còn hội đủ điều kiện nữa.
 • Quý vị có thể bị kiểm tra tình trạng hội đủ điều kiện của mình cho chương trình CARE.

Cách nộp đơn tham dự chương trình CARE

Quý vị có thể điền đơn và làm đơn lại (renew) trong mạng điện toán và gởi cho chúng tôi đơn của quý vị:

Nếu có thắc mắc, quý vị vui lòng gọi số:

Tiếng Anh 1-877-238-0092

Español 1-800-342-4545

國語 1-800-427-1429

粵語 1-800-427-1420

한국어 1-800-427-0471

Tiếng Việt 1-800-427-0478

Ngôn ngữ khác 1-888-427-1345

Số Máy dành cho người khiếm thính (TDD)
1-800-252-0259