SoCalGas - Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Cho Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp (LIHEAP)
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Cho Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp (LIHEAP)

Ngoài các chương trình của SoCalGas, khách hàng còn có thể đủ điều kiện để tham dự các chương trình hỗ trợ năng lượng khác:

Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Cho Gia Đình Thu Nhập Thấp (LIHEAP)

Nếu mức thu nhập của quý vị đủ điều kiện, chương trình LIHEAP (một chương trình hỗ trợ năng lượng do liên bang tài trợ) có thể sẽ giúp quý vị trả tiền hóa đơn năng lượng của quý vị. Các quỹ này, với mục đích trợ giúp khách hàng của SoCalGas, được giải ngân qua một số tổ chức hoạt động tại cộng đồng địa phương, cơ quan hỗ trợ và cơ quan chính quyền nhất định.

Chương Trình Hỗ Trợ Thích Nghi Thời Tiết LIHEAP

Khách hàng cũng có thể hưởng lợi từ Chương Trình Hỗ Trợ Thích Nghi Thời Tiết LIHEAP, một chương trình giúp các hộ gia đình sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Chương trình này còn cung cấp Bóng Đèn Huỳnh Quang Loại Nhỏ (Compact Florescent Lights, hay CFL) miễn phí hoặc giảm giá, và cả dịch vụ thay tủ lạnh. Vui lòng liên lạc với công ty điện lực của quý vị hoặc chương trình LIHEAP để biết chi tiết về các chương trình thay thế tủ lạnh.

Để biết thêm thông tin về các Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Cho Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp (LIHEAP), hãy liên hệ với Sở Dịch Vụ Cộng Đồng và Phát Triển (Departments of Community Services and Development) qua trang www.csd.ca.gov* hoặc gọi cho chúng tôi qua số 1-866-675-6623; Số Máy dành cho Người Khiếm Thính, TDD/TTY 1-916-263-1402 hoặc CA Relay Service 711.

*Khi nhấp vào đường liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang www.socalgas.com và được chuyển hướng tới trang web của nhà cung cấp bên thứ ba, vốn không phải thành viên của Southern California Gas Company. Các Điều Khoản và Điều Kiện và Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên trang web đó sẽ được áp dụng.

Quang cảnh của khu tư gia vào buổi hoàng hôn

Nếu có thắc mắc, quý vị vui lòng gọi số:

Tìm thêm thông tin 1-866-675-6623

Số Máy dành cho Người Khiếm Thính TDD/TTY
1-916-263-1402

hoặc CA Relay Service 711